Blog

Fågelskrämma

Bästa fågelskrämma - drake med spö

Fågelskrämma och problem med störande fåglarNär fåglar väl har börjat slå sig till ro ...
Tillfälliga gäster

Skadedjur

Ibland får man intrycket att alla världens små djur har som sin främsta uppgift att göra ...
Tillfälliga gäster

Fotspår

Egentlig spårjakt hör hemma ute i naturen men också inomhus kan fotspår avslöja om det ...
Råttsvanslarv

Råttsvanslarv

Råttsvanslarven är ingen skönhet och den håller till på mindre trevliga ställen som ...
Rapsbagge

Rapsbagge

Man finner ofta de små, svartgröna metallskimrande rapsbaggarna inomhus, levande eller ...
Skogskackerlacka

Skogskackerlacka

Skogskackerlacka Som tidigare nämnts på sid 66 kommer alla kackerlackor som förekommer ...
Gamasider

Gamasider

Gamasider är en grupp kvalster som omfattar rätt stora, gulbruna, långbenta och livliga ...
Gråsuggor

Gråsuggor

De gråaktiga, ovala gråsuggorna påminner om små bältdjur och hör till de mer kända ...
Daggmask

Daggmask

Nästan allt kan ju hända här i världen och det är klart att man aven händelse kan släpa ...
Djur som kan övervintra inomhus

Fjärilar

Fjärilar övervintrar ofta i huset. På många vindar kan man vintern igenom finna ...
Djur som kan övervintra inomhus

Myggor

Myggor hör normalt sommaren till, men det finns några arter som mest ger sig till känna ...
Djur som kan övervintra inomhus

Vindsfluga

I många hus är det ett återkommande fenomen vintertid att några kraftiga, gråaktiga ...
Djur som kan övervintra inomhus

Guldöga

Vintertid på våra breddgrader ser man inte mycket av något myllrande insektsliv. Vid de ...
Djur som bara bor i huset

Stenmård

Stenmården förekommer inte i Sverige men den finns på många gårdar och även i ...
Djur som bara bor i huset

Kaja

Kajan tillhör de fåglar som gärna häckar i ihåliga träd men de flesta väljer sina ...
Djur som bara bor i huset

Duva

Duvor som bygger bo på våra byggnader är förvildade avkomlingar av tamduvan. De har sitt ...
Djur som bara bor i huset

Gråsparv

Gråsparven är beroende av människan både för att skaffa mat och för lämpliga boplatser. ...
Djur som bara bor i huset

Tornseglare

Tornseglaren är ursprungligen en bergsfågel men i Europa lever den särskilt i städer. Den ...
Djur som bara bor i huset

Ladusvala

Ladusvalan är helt avhängig av byggnader. Den kan bygga under takskägget men den bygger ...
Djur som bara bor i huset

Fjärilsmygga

De små mörka mygg som man ser krypa omkring inomhus, på väggar och i tvättställ i badrum ...
Djur som bara bor i huset

Humlemott

Humlemottet lägger sina ägg i humlebon, ibland i getingbon. Här lever larverna av de ...
Djur som bara bor i huset

Solitära bin

Vi har drygt 280 arter av s k solitära bin i Sverige. De kan mycket väl leva i kolonier, ...
Djur som bara bor i huset

Humlor

I motsats till honungsbins, där hela samhället övervintrar, är humlornas samhällen ...
Djur som bara bor i huset

Honungsbi

Honungsbin är en av de få insektsarter som man har gjort till riktiga husdjur. Redan de ...
Djur som bara bor i huset

Getingar

Med sina svartgula teckningar och karakteristiska kroppsform är getingar lätta att känna ...
Djur som bara bor i huset

Hussyrsa

Hussyrsor är nära besläktade med gräshoppor och har också utvecklat de två bakre benen ...
Djur som bara bor i huset

Lockespindlar

Lockespindlar är lätta att känna igen på deras lilla, kulformade kropp och enormt långa ...
Bokskorpion

Bokskorpion

Om man plockar i en hög med gammalt papper som stått lite fuktigt kan man ha turen att se ...
Djur som bara bor i huset

Sniglar

Bland de djur som vi regelbundet träffar på inomhus finns en ganska stor grupp som varken ...
Djur som gnager på metall

Insekternas hudskelett består i stora drag av ett flätverk av det sega, böjliga ärnnet ...
Allmänt lövfly

Allmänt lövfly

Vass och halm är gamla taktäckningsmaterial, speciellt i södra delarna av landet. På ...
Djur i murar och isoleringsmaterial

Slembi

Det finns inga djur som direkt äter tegel, murbruk eller puts men det finns många, t ex ...
Djur från krukväxter

Hoppstjärtar

Krukväxter ingår som en självklar del i de flesta hem, allt från enkla kaktusar till ...
Djur i trävirke

Förebyggande åtgärder och bekämpning av skadedjur i trävirke

Byggnadstekniskt De byggnadstekniska åtgärder som tjänar till att förebygga angrepp av ...
Djur i trävirke

Husbockslejon

Sommartid på en vind med angrepp av trägnagare kan man ofta finna husbockslejon. Den ...
Däggdjur

Däggdjur

Bland de däggdjur som objudet vistas inomhus är det bara de egentliga gnagarna, möss och ...
Djur i trävirke

Hackspettar

Hackspettarna är specialiserade för ett liv på och i träd. De klättrar obehindrat med ...
Djur i trävirke

Termiter

Termiter är de absolut allvarligaste träskadedjuren på ett globalt plan. De är närmare ...
Djur i trävirke

Gula myror

Några arter av blekgula, tröga myror kan då och då slå sig ner i huset. De gula myrorna ...
Djur i trävirke

Svartmyra

Flera av de myrarter som annars bor i marken kan då och då bygga sina bon i murket ...
Djur i trävirke

Hästmyra

Hästmyran är Europas största myra. Den finns i hela landet men är mestadels knuten till ...
Djur i trävirke

Syrabladstekel

Syrabladstekelns gröna larv lever på olika ogräs, t ex syror, skräppor och pilört. Den ...
Djur i trävirke

Grävsteklar

De flesta grävsteklar gräver sina bon i marken. De är rovdjur som fångar och bedövar ...
Djur i trävirke

Vedsteklar

Tjuvbaggarnas larver (sid 86) beter sig på liknande sätt som fläskängerns larver men ...
Djur i trävirke

Skeppsbagge

Skeppsbaggen liknar långho.rningar med sina långa antenner.Den tillhör familjen ...
Djur i trävirke

Pilbock

Pilbocken har specialiserat sig på att leva i tunna grenar av olika lövträd. Det ligger ...
Djur i trävirke

Tallbock

I de nordeuropeiska barrskogarna är tallbocken allmän. Generationstiden är normalt ett ...
Allmän barkbock

Allmän barkbock

Kastanjebrun barkbock är allmän i större delen av Nordeuropa. Honorna uppsöker gamla ...
Djur i trävirke

Husbock

Sett ur ekonomisk synvinkel är husbocken den absolut allvarligaste skadegöraren av de ...
Djur i trävirke

Föränderlig barkbock

Föränderlig barkbock kan förekomma i olika färgvarianter. Dels med gulaktiga täckvingar, ...
Blåhjon

Blåhjon

Blåhjon är den långhorning man oftast ser spår efter inomhus. Den lägger uteslutande ägg ...
Djur i trävirke

Långhorningar

Många långhorningar är relativt stora insekter. De kallas ofta för bockbaggar vilket ...
Barkborrar

Barkborrar

Barkborrar är små, cylindriska skalbaggar med stor halssköld. Ett av flera kännetecken ...
Djur i trävirke

Snytbagge

Av och till finns snytbaggar i tämligen stort antal inomhus där de i och för sig inte har ...
Djur i trävirke

Vedvivel

Vivlarna är med sina mer än 50000 kända arter den största familjen inom djurriket. Det ...
Djur i trävirke

Träborrare

Medlemmar i denna skalbaggsfamilj är övervägande tropiska. De liknar trägnagarna för ...
Bredhalsad varvsfluga

Bredhalsad varvsfluga

Den bredhalsade varvsflugan är allmän i de svenska skogarna. Äggen läggs i barken på ...
Djur i trävirke

Splintbaggar

Det firms flera arter av splintbaggar som är svåra att skilja från varandra. ...
Djur i trävirke

Skäckig trägnagare

Vår störste trägnagare. Honan lägger upp emot 50 ägg i maj-juni månad. Skäckig trägnagare ...
Djur i trävirke

Trägnagare

De vuxna baggarna är rätt små, brunaktiga och deras kropp är närmast cylindrisk. Det är ...
Djur i trävirke

Djur som angriper trä inomhus

Trä är i många avseenden ett enastående material och man ska känna till dess egenskaper ...
Boklöss

Boklöss - dammlöss

Namnen boklus och dammlus används om vart annat. Boklöss är ljusskygga och trivs bäst när ...
Djur i papper och syntetmaterial

Nattsmyg - silverfisk

Det har gått omkring 300 miljoner år sedan det första silverfiskliknande djuret såg ...
Djur i papper och syntetmaterial

Gråsuggor

Liksom sniglarna är gråsuggorna fuktighetskrävande. Papper hör inte till deras normala ...
Djur i papper och syntetmaterial

Källarsnigel

Många slags djur kan gnaga i papper och papp för att komma in eller ur påsar och paket. ...
Djur i textilier

Förebyggande åtgärder och bekämpning av skadedjur i textilier

Varifrån kommer de? Som framgår av avsnitten som behandlar de enskilda arterna kan ...
Djur i textilier

Silverfiskar

Silverfiskar hör också till "allätarna" som då och då kan äta av textilier. Det är främst ...
Djur i textilier

Husor

Husoret liknar de kvalster som går i livsmedel, men med hjälp aven lupp kan man bl a ...
Djur i textilier

Pälsänger

Pälsängern är lätt att känna igen för den har en vit fläck på vardera sidan av de annars ...
Djur i textilier

Trepunkterad skräpmal

Den trepunkterade skräpmalen (hömal, husmal) är rätt stor i jämförelse med klädesmalen, ...
Djur i textilier

Pälsmal

Pälsmal är i motsats till klädesmalen en inhemsk art som man också kan finna i naturen, t ...
Djur i textilier

Klädesmal

Ull, päls och fjädrar består till övervägande del av hornämne (keratin), som är ett av de ...
Djur i livsmedel

Råttskydd och råttbekämpning

De råttor som tränger in i huset kommer mycket ofta in via avloppssystemet. Antingen för ...
Djur i livsmedel

Husmus

Troligtvis kommer husmusen ursprungligen från den sydvästligaste delen av Asien. Härifrån ...
Djur i livsmedel

Gnagare

Gnagarna omfattar en tredjedel av alla nu levande däggdjur och bland dem finns flera av ...
Djur i livsmedel

Fåglar

Duvor och gråsparvar kan vara trevliga att se på men i samband med livsmedel kan de ...
Djur i livsmedel

Myror och myrdosa

Det är en familj med mer än 8000 kända arter. De är anpassade för olika levnadssätt men ...
Djur i livsmedel

Flugor

Husfluga Mycket tyder på att husflugan ursprungligen kommer från Afrika. I dag är den ...
Djur i livsmedel

Tjuvbaggar

Tjuvbaggar är ganska lika spindlar med sina långa ben, den kraftiga insnörda halsskölden ...
Djur i livsmedel

Skinkbagge

Skinkbaggen liknar koprabaggen men är enfärgat, grönt metallskimrande. Den kan, som ...
Djur i livsmedel

Khaprabagge

Ursprungligen kommer khaprabaggen från Indien och namnet khapra är det indiska ordet för ...
Djur i livsmedel

Hudänger

Ibland införs arter från sydligare trakter som liknar den vanliga husängern, men hudängem ...
Djur i livsmedel

Husänger

Husängern är en mycket nära släkting till fläskängern. Den lever också av torra rester av ...
Djur i livsmedel

Fläskänger

Förr i tiden var fläskängern ett fruktat skadedjur i hushållet. Den gick i de rökta ...
Ängrar

Ängrar

Medlemmarna i denna skalbaggsfamilj lever till övervägande del av torra rester av växter ...
Djur i livsmedel

Saftbagge

Saftbaggen är en allvarlig skadegörare i varma trakter där man odlar, torkar och ...
Djur i livsmedel

Jordnötsbönbagge

Har mycket breda lår och böjda skenben på det bakre benparet. Angreppen sker både i fält ...
Bönbagge

Bönbagge

En typisk bönbagge, som tillfälligtvis förs in i landet, kan hinna med att göra en del ...
Bönbaggar

Bönbaggar

Många arter av bönbaggar angriper fröna från ärtväxter. Angreppet sker vanligtvis redan i ...
Djur i livsmedel

Kaffevivel

Kaffeviveln är nära besläktad med de andra vivlarna, även om den inte har ett väl ...
Djur i livsmedel

Risvivel

Risviveln är lite mindre än kornviveln och känns igen på de fyra fläckarna på ...
Djur i livsmedel

Gödselbagge

Baggen är långsträckt oval, 5-6 mm lång, blänkande svart. Larverna liknar den stora ...
Djur i livsmedel

Stor mjölbagge

Den stora mjölbaggen hör till de mer välkända arterna. Liksom larven "mjölmasken" används ...
Djur i livsmedel

Skalbaggar

Skalbaggar är den klart största insektsordningen med nära 4500 arter i Sverige och rikt ...
Djur i livsmedel

Vinmal

Vinmalen är en mycket ovanlig gäst i Sverige och den faller lite utanför i sällskapet för ...
Djur i livsmedel

Personsvampmal

Personsvampmal och kornmal är två närstående arter. De är svåra att skilja från varandra ...
Djur i livsmedel

Indiskt mjölmott

Indiskt mjölmott är ett allvarligt förrådsskadedjur i varmare trakter. Det angriper ...
Chokladmott

Mandelmott - chokladmott

Mandelmottet liknar mycket de två föregående. Det lever som kakaomottet och räknas också ...
Djur i livsmedel

Kakaomott

Kakaomottet har smak för nötter, mandlar, kakaobönor och torkad frukt men också tobak. ...
Djur i livsmedel

Kvarnmott

Troligtvis kommer kvarnmott ursprungligen från Indien. Det första fyndet i Europa var ...
Djur i livsmedel

Småfjärilar

Fjärilar är inte något som man vanligtvis förknippar med skador på livsmedel. Likväl är ...
Boklöss

Dammlöss, boklöss

Trots namnet har dammlöss inget med riktiga löss att göra och inte med damm heller för ...
Amerikansk kackerlacka

Amerikansk kackerlacka

En tillfällig gäst i Sverige. Det är den största av de arter vi kan stöta på här hemma. ...
Brunbandad kackerlacka

Brunbandad kackerlacka

En elegant art som ursprungligen kommer från Afrika. Under de sista århundradena har den ...
Djur i livsmedel

Orientalisk kackerlacka

Hos oss är den orientaliska kackerlackan inte på långa vägar så vanlig som den tyska, Den ...
Djur i livsmedel

Tysk kackerlacka

Den tyska kackerlackan är den vanligaste inomhusarten hos oss. De flesta tycker att det ...
Djur i livsmedel

Kackerlackor

Även kackerlackorna räknas till de primitiva insekterna. Redan under karbonperioden, för ...
Djur i livsmedel

Ugnsmyg

Som namnet antyder föredrar ugnsmygen värme och trivs bäst vid 37°C. Man finner den ...
Djur i livsmedel

Nattsmyg, silverfisk

Silverfisken är vanlig i skafferier och badrum där den kommer fram om natten. Den lever ...
Djur i livsmedel

Fjällborstsvansar

Fjällborstsvansar tillhör de mera primitiva insekterna och man räknar med att de rätt få ...
Djur i livsmedel

Kryddkrämarkvalster

Kryddkrämarkvalster liknar mjölor och har även det ljusröda ben. Till skillnad från ...
Djur i livsmedel

Ostor

Ostor kan också leva i spannmål, mjöl och liknande men de är kända för att uppträda i ost ...
Djur i livsmedel

Mögelkvalster

Mögelkvalster trivs någorlunda på samma ställen som mjölor, som det för övrigt liknar ...
Djur i livsmedel

Mjölor

Den vanligaste arten av kvalster i livsmedel är mjöloret. Den har rödaktiga ben och om ...
Djur som kan bitas

Småkryp och hygien

Vissa av de insekter, kvalster och andra leddjur som finns inomhus kan direkt eller ...
Djur som kan bitas

Bekämpning av bitande och stickande djur

Det finns många tillfällen att bli angripen av bitande eller stickande kryp. Det är ...
Djur som kan bitas

Gulröd parasitstekel

Dessa steklar är mycket vanliga och parasiterar på fjärilslarver. Det händer att de ...
Djur som kan bitas

Parasitsteklar

En mycket artrik grupp av insekter där larverna lever som parasiter i eller fästa på ...
Bin

Bin

Både de solitära bina (sid 175), de sociala humlorna och honungsbiet kan stickas. De små ...
Djur som kan bitas

Getingar

I första hand använder getingarna gadden till att avliva sitt byte, men som alla känner ...
Djur som kan bitas

Lusflugor

Lusflugorna saknar ofta vingar och är specialiserade för ett parasitiskt levnadssätt på ...
Djur som kan bitas

Stickfluga

I slutet av sommaren hör man ibland att nu har flugorna börjat stickas. Det beror inte på ...
Djur som kan bitas

Liten husmygga

Den lilla husmyggan är vanlig i hela landet. Den sticker mycket sällan människor utan ...
Djur som kan bitas

Stor husmygga

Utöver de myggarter som är tillfälliga gäster inomhus är ett par arter mer knutna till ...
Djur som kan bitas

Malariamyggor

Malariamyggor tillhör också de stickmyggor som kan plåga folk här i landet. Larverna ...
Djur som kan bitas

Skogsmyggor och strandängsmyggor

Skogsmyggor lägger helst ägg i vattenpölar som är vattenfyllda på våren men torkar ut om ...
Djur som kan bitas

Stickmyggor

Stickmyggor är till helt övervägande del utornhusinsekter med undantag av de arter som om ...
Djur som kan bitas

Allmän näbbskinnbagge

Utomhus på träd och buskar är den allmänna näbbskinnbaggen vanlig. Här lever den av att ...
Dammskinnbagge

Dammskinnbagge

Sitt namn har djuret fått för att larverna utsöndrar ett klibbigt, oljeaktigt ämne som ...
Boskinnbagge

Boskinnbagge

Boskinnbaggen kommer också från fågelbon. Här lever den som rovdjur på alla de smådjur ...
Djur som kan bitas

Vägglus

I motsats till de flesta andra skinnbaggar är vägglusen vinglös. Kroppen är papperstunn ...
Djur som kan bitas

Skinnbaggar

Skinnbaggar är en underordning av insekter som bl a utmärks aven kraftig sugsnabel. De ...
Djur som kan bitas

Igelkottioppa

En igelkott kan ha tusentals loppor på sig. Rotar man i ett igelkottbo, eller rentav bara ...
Djur som kan bitas

Fågelloppor

Fågelloppor övervintrar i fågelbon som puppor i sina skyddande kokonger. Pupporna kläcks ...
Djur som kan bitas

Kattloppa och Hundloppa

Katt- och hundloppan är väldigt snarlika varandra och bägge arterna kan leva både på ...
Djur som kan bitas

Människoloppa

Människoloppan är numera sällsynt till skillnad från i äldre tider, då lopporna var ...
Djur som kan bitas

Loppor

Loppor är mycket fint anpassade efter deras speciella levnadssätt. De' ras hårda sega ...
Djur som kan bitas

Päls- och fjäderätare

Dessa djur liknar de äkta lössen, men deras huvuden är bredare och de är inte ...
Djur som kan bitas

Hundlus

Hundlusen liknar en människolus men man behöver inte oroa sig för att bli smittad. Den är ...
Djur som kan bitas

Flatlus

En flatlus är nästan lika bred som den är lång. Kroppsformen tillsammans med de ...
Djur som kan bitas

Huvudlus

Längst nere vid skalpen kittar huvudlusen fast sina ä,gg på hårstrået. Äggen sitter ...
Djur som kan bitas

Klädlus

Klädlusen finns bara på kroppen och i kläderna. Den lägger sina ägg i sömmar och liknande ...
Äkta löss

Äkta löss

Medlemmarna av denna lilla underordning av insekter är på många sätt anpassade till ett ...
Djur som kan bitas

Hoppstjärtar

Liksom tripsen kan hoppstjärtar, som namnet antyder, hoppa. Att den hoppar kan också leda ...
Djur som kan bitas

Trips

Lugna sommardagar kan de små tripsen uppträda i otroliga mängder och även förirra sig ...
Djur som kan bitas

Mjällkvalster

De ganska små bleka mjällkvalstren (0,2-0,5 mm långa) lever hela sitt liv i pälsen på ...
Djur i livsmedel

Kornvivel

Det allra vanligaste skadedjuret i spannmålslager är kornvivel. Den kan inte flyg.a men ...
Husfästing

Husfästing

Husfästingen härstammar ursprungligen från Afrika men är nu utbredd i alla tropiska och ...
Djur som kan bitas

Vanlig fästing

Man kan bara få vanliga fästingar på sig utomhus, aldrig inomhus. När man hemma upptäcker ...
Djur som kan bitas

Duvkvalster

Duvkvalster förekommer huvudsakligen i duvslag och på andra ställen där duvor håller ...
Djur som kan bitas

Fågelkvalster

När fågelkvalstret just har sugit blod är det vackert rött. Efter hand blir kvalstret ...
Djur som kan bitas

Kryddkrämarkvalster

Uppträder särskilt i torkad frukt. Andra släkten, Acarus, Lepidoglyphus och Tyrophagus ...
Dammkvalster

Dammkvalster

Dammkvalster är små och bleka, bara 1/3 mm och svåra att se med blotta ögat. De finns ...
Djur som kan bitas

Kvalster

Skabb är det enda parasitiska kvalstret av betydelse för människor här i landet, även om ...
Djur som kan bitas

Spindlar

Spindlarnas giftkrokar används sällan som försvarsvapen. Men råkar man klämma en spindel ...
Djur som kan bitas

Huskrypare

Huskryparen hör hemma i Medelhavsländerna där den ofta hittas inomhus. Sällsynt har den ...
Djur som kan bitas

Skorpioner

Skorpionerna hör främst hemma i tropiska och subtropiska områden. Flera mindre arter ...
Login/Register access is temporary disabled