Hem » Inlägg märkt 'råttbekämpning'

Etikettarkiv: råttbekämpning


Råttskydd och råttbekämpning

De råttor som tränger in i huset kommer mycket ofta in via avloppssystemet. Antingen för att rören är gamla och dåliga eller för att man har fuskat med nya rörinstallationer. Där rören ligger under välgjutna källargolv kan råttorna naturligtvis inte ta sig in. Men är betongsulan dåligt gjuten eller bristfälligt utförd kan råttorna gräva sig genom vid brott eller otäta skarvar mellan avloppsrör. I sådana fall måste man ta reda på varifrån råttorna kommer och reparera skadorna. Man kan minska risken för att få in råttor i en fastighet genom en rad olika åtgärder. Källarfönster måste vara hela och ventilöppningar måste förses med galvaniserade ståltrådsnät med en maskvidd på högst 1-2 cm och en trådtjocklek på minst 0,7 mm.

Dörrar måste sluta tätt och väggar vara fria från hål och större sprickor. Rörgenomgångar tätar man med betong eller stålplåt. Avloppsbrunnar måste förses med galler. Det minsta hål råttor kan komma in genom är 20 mm, möss 8 mm. Man ska hålla smuts och skräp borta så att råttorna inte finner bra gömställen där de är skyddade mot katter. Nu för tiden är råttor inget generellt problem i Sverige. Lokalt kan dock råttor uppträda i större antal och orsaka bekymmer. I sådana fall vilar ansvaret på respektive fastighetsägare att vidtaga åtgärder. Att lägga ut råttgift är den vanligaste åtgärden när man har konstaterat råttor i en fastighet.

När det rör sig om råttor under golv eller i väggar bör man överväga att använda fällor i stället. Råttor som dör under golv och i väggar kan ge upphov till en mycket obehaglig lukt. Med jämna mellanrum marknadsförs apparater som sänder ut ljud och man hävdar att det håller råttor, möss och andra oönskade djur borta. De fungerar inte. Det finns farhågor att antalet råttor kan öka med källsortering av sopor och kompostering. Ett större antal uthus och ökad tillgång på mat skapar bra betingelser för råttor.

Att förebygga skadedjursangrepp i kök och livsmedelsföretag
Som i många andra fall gäller även här att det är bättre att förebygga än att bekämpa. Man bör hålla sitt kök eller lager i ett sådant skick att förhållandena blir så ofördelaktiga som möjligt för skadedjuren. Redan när en byggnad uppförs bör man tänka på att alla former av håligheter, springor och sprickor som är stora nog för att samla smuts men för små för att rengöras effektivt är potentiella tillhåll för skadedjur. Hyllor och skåp bör antingen sluta tätt mot golvet eller stå så fritt att mankommer åt att städa under dem. Skåp och lådor bör ha täta fogar och man ska undvika vägg- och takbeklädnader bakom vilka bildas hålrum. Det borde vara ett krav inom livsmedelsföretag att skyddskåpor är lätt avtagbara så att regelbunden och noggrann rengöring av maskiner och transportband kan genomföras.

Livsmedel bör förvaras så kallt och torrt som möjligt. På ett lager bör varor inte staplas direkt mot en yttervägg. De står bäst på låga lastpallar så det är ventilation på alla sidor samt att man kan komma åt att städa och utföra inspektioner. Att ordning och renlighet är av betydelse säger sig självt. Smuts och avfall i vinklar och vrår är så goda utvecklingsplatser för alla möjliga skadedjur att det betalar sig att städa upp. I köket eller skafferiet är förvaring i tättslutande förpackningar utmärkt, men absolut ingen garanti, eftersom varorna kan vara angripna tidigare. Många skadedjur har också en otrolig förmåga att ta sig in i täta förpackningar.

Livsmedel bör inte förvaras längre än nödvändigt. Detta gäller speciellt om man tidigare haft problem med skadedjur i köket. I sådana fall kan det vara klokt att köpa mindre förpackningar och eventuellt förvara de mest utsatta varorna i kylskåpet tills man är helt säker på att alla skadedjur är borta. Som tidigare nämnts uppstår inte skadedjur av sig själva och det är därför en viktig förebyggande åtgärd att förhindra angrepp utifrån. I industrin kommer djuren ofta in med råvarorna. Misstänkta partier bör därför undersökas och eventuellt behandlas innan de tas in på området eller i alla fall förvaras så långt som möjligt från slutprodukterna. Returvaror och returemballage, tomma säckar och behållare med avfall från produktionen är också en vanlig smittkälla. Här gäller samma regel att dessa bör förvaras skilt från råvaror, färdiga produkter och förpackningsmaterial. I hushållet får man ofta in skadedjur med livsmedel.

Upptäcker man djur i nyinköpta varor ska man i handlarens eget intresse göra honom uppmärksam på det så lagret kan undersökas och angripna partier isoleras. I hyreshus kan djuren också komma från andra lägenheter genom rörgenomdragningar och liknande. Insektsnät för dörrar och fönster är ett effektivt sätt att förhindra mer eller mindre tillfälliga flygande insekter att ta sig in i byggnader. Det finns speciella luftslussar för skadedjurssäkring av dörrar och portar som pga ständig trafik måste hållas öppna. En jämn luftström täcker dörröppningen vilket förhindrar insekter att passera. Det är lättare att hålla skadedjur borta från byggnader om ett par meter brett bälte närmast sockeln hålls fri från växtlighet. Om det skulle bli nödvändigt att utföra en bekämpning med kemiska medel för att hålla objudna gäster borta, kan det lättare göras i en sådan skyddszon.

Bekämpning av skadedjur i kök och livsmedelsföretag
När man har tagit reda på vilket skadedjur det rör sig om kan man normalt också sluta sig till vilka varor den kan angripa. En skadedjursbekämpning i livsmedelsföretag kräver expertis. I hushållet kan man ofta klara sig själv. Ett lämpligt åtgärdsprogram är följande:

• Töm skåpen och ta bort eventuellt hyllpapper.

• Rengör lådor och hyllor noga, helst med en dammsugare som kan avlägsna djur och smulor från vinklar och vrår. Kom ihåg att byta dammsugarpåsen! För att vara helt på den säkra sidan bör påsen förseglas med en plastpåse och frysas. Tvätt bör undvikas då fukt gynnar de flesta skadedjur.

• Undersök varorna noga innan de sätts tillbaka. Det bästa är att kasta bort varor som är angripna.

• Är varorna endast lätt angripna eller om man misstänker att de är angripna kan man rädda dem genom att frysa varorna men då bör man låta dem ligga några dagar i frysen för att vara på den säkra sidan.

• Trots grundlig rengöring kan det vara nödvändigt att behandla otillgängliga vinklar och vrår med ett bekämpningsmedel. Detta bör utföras aven utbildad skadedjurstekniker. Det ställs naturligtvis stränga krav på de medel som ska användas i kök eller i livsmedelslager med hänsyn till risker för människors hälsa och välbefinnande. Medel baserat på pyretrum är i de flesta fall det lämpligaste i köket.