Hem » Inlägg märkt 'skadedjur i trävirke'

Etikettarkiv: skadedjur i trävirke


Förebyggande åtgärder och bekämpning av skadedjur i trävirke

Byggnadstekniskt
De byggnadstekniska åtgärder som tjänar till att förebygga angrepp av träskadedjur är i stort sett desamma som man rutinmässigt utför för att undgå röta och svamp i trävirket. Det beror på att de flesta träskadedjur bara trivs under fuktiga förhållanden, i trä som redan är fuktskadat. Förebyggande, kemiska träskadedjursskydd är bara aktuella under speciella förhållanden. Även vid reparationer där man byter ut skadat, insektsangripet virke mot nytt är det motiverat att använda tryckimpregnerat trävirke. Man bör se till att man kan komma åt att undersöka inbyggda konstruktioner, speciellt platta tak, så att eventuella angrepp kan lokaliseras tidigt.

Vid vissa platser är det klokt att undvika trävirke med barken kvar. Det gäller speciellt lister och läkt som byggs in i dörrar, bakom väggpaneler eller under tak. Under barken utvecklas några mycket allmänna träinsekter, se sid 120 och 129. Dessa påverkar vanligtvis inte virkets bärighet men på sin väg ut kan de göra otrevliga hål i den täckande panelen. Vid restaurering och ombyggnad av äldre byggnader är det lämpligt att undersöka trävirket innan det kläs in så att en eventuell bekämpning kan utföras medan det finns tillgängligt.

Angrepp
Angrepp kan i några fall ske genom att vuxna djur flyger in sommartid. På museer där man förvarar träföremål är insektsnät för fönstren en rimlig åtgärd för att eliminera denna risk. Rensning av ventiler och avlägsnande av fågelbon i skorstenar minskar också risken för angrepp.

Rivningsvirke
Det är oftast god ekonomi att använda rivningsvirke, men man bör undersöka virket noggrant med tanke på skadeinsekter. Det är förargligt att bygga in ett problem och virket kan ju komma från en fastighet som revs pga ett angrepp av husbock!

Värme
Inga insekter tål temperaturer på 55°C eller mer längre än i två timmar. Därför kan värmebehandling användas vid bekämpning av skadedjur. Mindre föremål kan värmas upp i en bastu eller torkrum. Värmebehandling kan användas vid bekämpning av husbock. Varm luft under tryck leds in i de rum som ska behandlas. Man ska naturligtvis försäkra sig om att föremålen tål behandlingen. Färg kan flagna, kåda kan rinna ut och orsaka missfärgningar. Metoden kan inte användas på museer om man inte har möjlighet att styra luftfuktigheten mycket noga under behandlingen.

Kyla
Det är stor skillnad på hur olika insektsarter tål låga temperaturer. Våra inhemska träskadedjur klarar vintern utomhus men många av de insekter som införs från tropiska områden tål inte temperaturer runt nollstrecket. Köldbehandling ligger nära till hands när det rör sig om angrepp av tropiska träskadedjur i små exotiska föremål. Ett par dagar i frysen löser problemet. Vill man vara helt säker på effekten mot envis trägnagare bör man ner i -30°C i en veckas tid. Blir träet vått av kondens finns risk att färgen flagnar. Föremålen ska förvaras i plastpåsen efter köldbehandlingen tills de har nått rumstemperatur igen.

Flytande traskyddsmedel
För yrkesmässigt bruk finns en rad träskyddsmedel avsedda för bekämpning av insekter i trävirke (en fullständig förteckning finns i Bekämpningsmedel m m, utgiven av Kemikalieinspektionen). De kan strykas eller sprutas på men även om träet behandlas omsorgsfullt kan man inte räkna med att medlet tränger in mer än ett par millimeter. Man kan alltså inte förvänta en hundraprocentig effekt här och nu. Medlen har långtidsverkan, upp till 20 år, och de nykläckta larverna dör när de gnager sig genom det behandlade ytskiktet och angreppet dör ut så småningom. Medlen är inte för användning utav var och en utan för yrkesmässigt bruk.

Metoden har vissa begränsningar och kan inte användas på trä som kommer i kontakt med livsmedel. Man ska naturligtvis försäkra sig om att lackade eller målade ytor tål lösningsmedlen i preparatet. Även senare kan problem uppstå då ämnen i preparatet utkristalliseras på ytan eller gör ytan flammig. Det kan också finnas en del betänkligheter mot att använda kemiska preparat på museiföremål, bortsett från rena arbetshygieniska aspekter i museala förråd. Om träet är tryckimpregnerat med ett av de medel som är godkända för behandling mot skadedjur och svamp, betraktar man träet som skyddat för en livstid.

Gasbehandling
En behandling med giftgas får utföras endast av yrkesfolk. Den tränger in i träet och är en effektiv bekämpningsmetod om behandlingen genomförs korrekt men metoden har ingen långtidsverkan. Ett hus kan gasas om det först packas in i en gastät presenning. En sådan behandling är dyr och används i princip bara mot husbock i hus där inget av det angripna trävirket är tillgängligt för behandling med flytande medel. En gasbehandling med luft där det mesta av syret är ersatt med koldioxid eller en annan atmosfärisk gas är en möjlighet. Det kräver dock längre behandlingstider.

Man bör undersöka i speciallitteraturen de rekommenderade koncentrationerna och exponeringstiderna för den art av träskadedjur det rör sig om i varje enskilt fall. Bekämpning av träskadedjur, speciellt husbock, är en så komplicerad sak att man bör söka hjälp av fackfolk. En eventuell bekämpning utförs av speciella bekämpningsfirmor. Ibland händer det att försäkringsbolag gör undersökningar och föreskriver vilken behandling som måste utföras för att huset ska kunna försäkras.

Det kan bli dyrt men spelar i gengäld en viktig roll vid försäljning eller köp. I många fall är huset försäkrat mot husbock. Om ett försäkrat hus angrips av husbock ska försäkringsbolaget utan kostnad för försäkringstagaren företa nödvändiga åtgärder i form av bekämpning och reparation. Även om försäkringsbolaget i så fall har ansvaret lönar det sig att hålla uppsikt efter husbock. Det är under alla omständigheter ett stort besvär för alla parter att vidta omfattande bekämpningsåtgärder.