Hem » Inlägg märkt 'Ugglor'

Etikettarkiv: Ugglor


Kaja

Kajan tillhör de fåglar som gärna häckar i ihåliga träd men de flesta väljer sina boplatser på eller i byggnader där oanvända skorstenar är speciellt uppskattade.

Tornfalk
Tornfalken är den enda svenska dagrovfågeJ som är direkt knuten till bebyggelse. Den har ofta sina reden i kyrktorn och påträffas också i större städer. 1 Sydeuropa är hela kolonier av tornfalk inte helt ovanliga i de större städerna. Tornfalken kan också påbörja en häckning i en vanlig sommarstuga som stått tom hela våren. En sådan häckning avbryts oftast när sommarstugeägarna anländer med buller och bång. Tornfalken lever till övervägande del av möss men tar också en del insekter.

Ugglor
Som bekant kan ugglor häcka i byggnader, speciellt gäller det kattuggla, AtlIene noctua, och tornuggla, Tyto alba. Tornuggla häCkar nästan uteslutande j anknytning till bebyggelse. Den föredrar lador, vindar och torn som boplatser. Tyvärr häckar tornugglan bara på ett fåtal platser i södra Sverige.

Fladdermus
Fladdermusen är det enda däggdjur som kan flyga. Den är aktiv om natten medan dagar:na och hela vintern tillbringas på en undangömd plats. Vanligtvis förknippar man fladdermöss med ihåliga träd, grottor och ruiner men några arter är tacksamma för ett vanligt radhus, där de slår sig ner på vinden eller bakom en brädvägg. I Sverige har 16 arter av fladdermöss påträffats (31 i Europa). Bland dem är det speciellt sydfladdermus, EptesicL/s serotinus, och dvärgfladde. rmus, Pipistrelllls pipisrrellus, man träffar på i byggnader. Fladdermössen lever av insekter de fångar i luften. Till sin hjälp har de ekot från de ljudvågor som de ständigt skickar ut.

De kan mycket väl bitas om man prövar att fånga dem, men de bJodsugande vampyrerna finns uteslutande i den tropiska delen av Central- och Sydamerika. Fladdermöss lever i regel kolonivis. Exkrementerna liknar muslortar men kan vid en närmare undersökning skiljas från dessa. Fladdermöss orsakar ingen skada i byggnader mer än att en större koloni kan vara högljudd. Det är speciellt mycket väsen på kvällen när de flyger ut på jakt och deras urin kan i det långa loppet ge upphov tillluktproblem. Alla fladdermöss är fridlysta men kan slussas ut ur huset vid en tidpunkt då de inte har ungar. Manbör dock söka experthjälp. Fridlysningen innebär att de är sällsynta och mycket sårbara. I sällsynta falJ kan det uppstå problem med vägglöss från en övergiven fladdermuskoloni.